TeX source:
log_4(7) + log_7(4) = \frac{log_{10}7}{log_{10}4} + \frac{log_{10}4}{log_{10}7}\,\stackrel{TR}{=}\,1.404+0.712=2.116