TeX source:
log_{8}{1024}=\frac{log_2 1024}{log_2 8}=\frac{10}{3}