TeX source:
log_{100}1000=\frac{log_{10}1000}{log_{10}100}=\frac{3}{2}