TeX source:
log_{1.05}(2) =\frac{log_{10}(2)}{log_{10}(1.05)}=14.2