TeX source:
32^{-\frac{1}{5}} = (\frac{1}{32})^{\frac{1}{5}}=\frac{1}{2}