TeX source:
\frac{3}{4}=\frac{3\,\cdot 3}{4\,\cdot 3}=\frac{9}{12}