TeX source:
\frac{16}{24}=\frac{2\cdot 8}{3\cdot 8}=\frac{2}{3}