TeX source:
\frac{1}{27} = \frac{1}{3\cdot 3\cdot 3}=\frac{1}{3^3}=3^{-3}