TeX source:
\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2} \, \cdot\frac{2}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} =\frac{3}{4}