TeX source:
= \frac{16}{24}+\frac{21}{24} = \frac{16+21}{24} = \frac{35}{24}