TeX source:
+ \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} =\frac{3}{4}