TeX source:
\frac{2}{3} : \frac{5}{11} = \dfrac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{11}}