TeX source:
\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{11}} = (2 : 3) : (5 : 11)